REGULAMIN KLUBU SZERMIERKI HISTORYCZNEJ AKADEMIA SZERMIERZY

1. Osoba przystępująca do treningów w Akademii Szermierzy lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej chcącej brać udział w treningach jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania poniższego Regulaminu.
2. W zajęciach mogą brać udział, na własną odpowiedzialność, jedynie osoby w pełni zdrowe bez medycznych przeciwwskazań do trenowania sportów walki. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań lekarskich.
3. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję o przystąpieniu do Klubu podejmują rodzice lub opiekunowie prawni, podpisując zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
4. Osoby rozpoczynające treningi w Akademii Szermierzy lub jej Opiekunowie są świadomi ryzyka kontuzji jakie mogą zdarzyć się podczas trenowania sportów walki.
5. Przystąpienie do treningów w Klubie wymaga zapisania się z podaniem niezbędnych danych: imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz daty urodzenia (jedynie w przypadku osób poniżej 18 roku życia)
6. Osoba wyrażająca chęć zapisania się do Klubu zobowiązana jest do opłacenia jednorazowego wpisowego w wysokości 80 zł. W ramach tej opłaty otrzymuje klubową koszulkę oraz getry.
7. Uczestnik treningów zobowiązany jest do złożenia opłaty za zajęcia zgodnie z aktualnie umieszczonym na stronie cennikiem.
8. Opłatę miesięczną (w tym opłatę za karnety) należy uiścić gotówką lub przelewem do 10 dnia danego miesiąca za który następuje opłata.
9. Opłatę za pojedyncze zajęcia należy uiścić gotówką lub przelewem przed danymi zajęciami lub tego samego dnia po ich zakończeniu.
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Akademii Szermierzy jest regularne uiszczanie obowiązkowej opłaty.
11. Wysokość opłaty może ulegać zmianie w trakcie roku kalendarzowego. Zmiana obowiązuje zawsze od początku kolejnego miesiąca.
12. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Klubu (np. z winy gospodarza obiektu) mogą zostać odrobione w innym terminie w miarę możliwości. Jeśli nie ma takiej możliwości Klub zobowiązany jest do zwrotu opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej.
13. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w innych zajęciach Akademii Szermierzy w dowolnie wybranym terminie.
14. Uczestnikowi zajęć przysługują zniżki jeśli osiągnął odpowiedni stopień rozwoju w klubie oraz posiada własny sprzęt szermierczy (patrz „Szermierczy Szlak” – stopnie rozwoju w Akademii Szermierzy na stronie internetowej). Poprzez własny sprzęt rozumiemy maskę szermierczą 1600N, kurtkę do szermierki historycznej oraz wzmacniane rękawice do szermierki.
15. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową.
16. W trakcie treningu należy podporządkować się instrukcjom osoby prowadzącej zajęcia oraz przestrzegać bezpieczeństwa swojego jak i współćwiczących.
17. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje spowodowane w trakcie zajęć za wyjątkiem tych, które spowodowane były z jego winy.
18. Członków Akademii Szermierzy obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW na treningach we własnym zakresie.
19. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania należytej czystości dookoła siebie.
20. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć oraz filmów promujących Klub w trakcie treningu. Wyraża również zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w tychże materiałach. Uczestnik zajęć ma prawo poprosić o usunięcie kadru z filmu lub zdjęcia z jego udziałem jeśli mu się one z jakichś przyczyn nie podoba.
21. O dopuszczeniu Uczestnika zajęć do treningów zaawansowanych decyduje Trener lub Instruktor Akademii Szermierzy.
22. Aby uzyskać możliwość uczestnictwa w treningu zawodniczym należy posiadać przynajmniej stopień Adepta (patrz Stopnie rozwoju w Akademii Szermierzy na stronie internetowej) oraz własną maskę szermierczą 1600 N.
23. Uczestnictwo w programie rozwojowym „Szermierczy Szlak” nie jest obowiązkowe.
24. Klub zapewnia podstawowy sprzęt do szermierki w postaci masek szermierczych oraz broni treningowej. Dla zawodników zaawansowanych pełne ochraniacze do szermierki historycznej. Własny sprzęt jest zalecany, ale nie obowiązkowy. Jedynym obowiązkowym elementem, którego Klub nie zapewnia jest suspensor dla mężczyzn.
25. Uczestnictwo w  letnich i zimowych obozach Akademii Szermierzy jest zalecane lecz nie jest obowiązkowe.
26. Członek Akademii Szermierzy jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach.
27. Członek Akademii Szermierzy jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu na zawodach, obozach oraz troszczenia się o dobre imię i rozwój Klubu.